โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะฯ เช่น การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการงานไม้ งานโลหะ ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การบริหารงานของห้องสมุด งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการทรัพยากรและการบริหารงานของส่วนสนับสนุน ในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
แกลลอรี่