เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Seoul Food Tech Startup Center, Korea

12 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ ตำแหน่ง รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร ตำแหน่ง อาจารย์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Seoul Food Tech Startup Center, Korea ในการนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการ start up ของประเทศเกาหลีใต้ ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้