งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

1 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ พร้อมกล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่ดีแก่นักศึกษา ในหัวข้อ แนวคิดการประกอบวิชาชีพสภาสถาปนิกในสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่าน Zoom Meeting
แกลลอรี่