แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ และกลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ

12 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ และกลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) สำนักงานวิทยาลัย ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่