งานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI มี Impact factor 2.304 Quartile 1

30 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI มี Impact factor 2.304 Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/journal/vetsci

งานวิจัยเรื่อง Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมน Progestagens, Cortisol และ Prolactin ในช้างเลี้ยงเพศเมียในช่วงต่าง ๆ ของการตั้งท้อง และ ช่วงต่าง ๆ ของวงรอบเป็นสัด ที่น่าสนใจ คือ ช้างเพศเมียเชือกหนึ่งที่ไม่ตั้งท้องและเป็นแม่รับของลูกช้าง 2 เชือกมีระดับฮอรโมน Prolactin สูงเหมือนช้างตั้งท้อง ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะของการเป็นแม่ที่สูงมาก

Towiboon, P.; Saenphet, K.;Tayapiwattana, C.; Tangyuenyong, S.;Watanabe, G.; Mahasawangkul, S.;Brown, J.L.; Thitaram, C. Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand. Vet. Sci. 2022,9, 244. https://doi.org/10.3390/vetsci9050244