แสดงความยินดี ผศ.ดร.พิมลพรรณ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

19 พฤษภาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่