เสนอความล้ำสมัย ใช้ตอบโจทย์ให้สังคม วิศวฯ มช. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ จัดแสดงใน CMU High Impact Research & Innovation Expo

22 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565: CMU High Impact Research & Innovation Expo ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลงานที่จัดแสดงล้วนเป็นสิ่งที่นำไปใช้จริงเพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจนนำไปพัฒนางานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย อันได้แก่ CMU Aiyara หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเคยส่งมอบแก่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลหลายแห่งเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและลดปริมาณการใช้ชุด PPE ขณะเดียวกันเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมดูแลและผู้ป่วยในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง” อีกหนึ่งชิ้นงานคือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสี่ขา: Mobile Robot หรือที่รู้จักกันในนาม “หุ่นยนต์น้องหมา” ที่สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นำมาใช้เป็นสื่อการสอนแก่นักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากต้นแบบ เพื่อให้สามารถนำไปตกผลึกและใช้เป็นแนวทางในการคิดค้นและพัฒนาผลงานของตนเองได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลดำเนินงาน และให้คำปรึกษาของศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง CMU-RailCFC และศูนย์วิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิศวกรมมศาสตร์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และคณะทำงานอีกด้วยhttps://eng.cmu.ac.th/?p=28921  ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28921