ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชยนาวีและการค้าระหว่างประเทศ

19 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชยนาวีและการค้าระหว่างประเทศ

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/y2otz
แกลลอรี่