การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 67 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

10 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อีกทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แนะนำภาพรวมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดี และนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวแนะนำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อยในแต่ละหลักสูตร เพื่อแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
แกลลอรี่