คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

23 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่