งานเปิดตัวเครื่องกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ

13 มิถุนายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสการติดตั้งเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (BIO-Q) ซึ่งใช้กระบวนการ UTD RF พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562


โดยเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology : UTD RF) เป็นผลงานวิจัยของคณะวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักการคลื่นความถี่วิทยุที่เกิดจากไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผ่านไปยังข้าวทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลจนเกิดพลังงานสะสมเป็นความร้อนกระจายไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าว ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุไปสู่การสร้างโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานจริงในเชิงอุตสาหกรรม

สำหรับการติดตั้งเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (BIO-Q) โดยใช้กระบวนการ UTD RF นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แบบขยายผล ไม่ว่าการเป็นต้นแบบการผลิตข้าวแบบ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการผลิตจนกระทั่งส่งต่อถึงผู้บริโภค การเป็นสถานที่ตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้ศึกษาดูงานให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเป็นอย่างดี และขยายผลสู่การยกระดับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมข้าว พร้อมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างแท้จริง
แกลลอรี่