24 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานด้านอื่นๆ จากผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 56 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับต้นๆ ของประเทศได้อย่างประจักษ์ชัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการนำ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาส่วนงาน และเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม ด้วยการผนึกกำลังและองค์ความรู้จากทั้งมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ให้มหาวิทยาลัย สังคม และชุมชนรอบข้างเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้านต่อไป.

แกลลอรี่