กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการสื่อสาร

29 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการสื่อสาร เช่น การให้คำปรึกษาในการรักษา และการใช้ภาษาอังกฤษในสายงานวิชาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Wouter Geerkens และ Mr. Kelly Askvig อาจารย์พิเศษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน โดยการใช้ภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และ หัวข้อ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่