การบรรยายพิเศษ เรื่อง Building an Aging Adaptable System and Enhancing Elderly Care Ability ภายในงาน Elderly Care Expert Forum

26 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Building an Aging Adaptable System and Enhancing Elderly Care Ability โดยบันทึกวีดิทัศน์การบรรยาย เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลจากสถาบันการแพทย์ทุกระดับที่สนใจการดูแลผู้สูงอายุ ภายในงาน Elderly Care Expert Forum จัดโดย The Second Nanning People’s Hospital ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566

แกลลอรี่