ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

14 กันยายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ชีวผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางทะเล” จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม จำนวน 2 ทุน
2. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสู่การเป็น Start up/Spin off จำนวน 1 ทุน บาท
3. ทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 4-6 จำนวน 1 ทุน
----------------------------------------
อาจารย์ หรือบุคลากร ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2564
----------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้ที่ https://maritime.cmu.ac.th/เอกสารดาวน์โหลด/