รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS Asia-AIMS Spring 2024 ณ KMOU, ประเทศเกาหลี

30 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS Asia-AIMS Spring 2024 ณ KMOU, ประเทศเกาหลี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567 ณ KMOU, ประเทศเกาหลี ในสาขาวิชา 1) Logistics Management for International Trade (3 credits: 45 lecture hours) 2) Logistics Industry (3 credits: 45 lecture hours) 3) Marine Applied Microbiology Laboratory Course(3 credits: 45 lecture hours) (optional course) 4) Marine Biology (3 credits: 45 lecture hours) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/Etn97dNlX2xAgRM6PKnCjtYBdKVktnUF1I5iJE9EPcbB5A?e=QzPlb8