วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาปัตย์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ก่อประโยชน์ ประยุกต์ ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ

24 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ตลอดจนหัวหน้าสำนักวิชา หัวหน้างาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานทะเบียนและการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตร การประเมินการเรียนการสอน ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต งานด้านโครงการ ค่าใช้จ่ายและกิจกรรมของหลักสูตร งานรับเข้า (Admission) ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ตลอดจนขอบเขตกระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่า สวัสดิการ สุขภาพนักศึกษา และระบบสนับสนุนด้านนักศึกษาต่าง ๆ อันจะสามารถก่อประโยชน์นำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระวบนการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28387
แกลลอรี่