โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

25 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-13.00 น. โดยมีผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการคุณภาพการบริหารงาน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ – Thailand Quality Award 2020 การบริหารจัดการที่ทำให้ TQA นั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสำหรับองค์กร เป็นการสร้างและปรับ Mindset วิธีที่ประยุกต์ใช้เกณฑ์อย่างสอดรับกับเป้าหมายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ตาม KPI ตัวเลขรายได้และผลกำไร รวมถึงเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะฯ ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ต่อไป
แกลลอรี่