วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอแสดงความยินดีกับ นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง รหัสนักศึกษา 632332001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ "การสกัดคอลลาเจนจากเอ็นส่วนหางปลาทูน่าด้วยอัลตราซาวนด์"

8 มกราคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอแสดงความยินดีกับ นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง รหัสนักศึกษา 632332001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ "การสกัดคอลลาเจนจากเอ็นส่วนหางปลาทูน่าด้วยอัลตราซาวนด์"
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์
ประธานการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ
แกลลอรี่