สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าพื้นที่เร่งสร้างคลีนรูมเพื่อเด็กเล็กในอำเภอฮอด

28 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

           ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย รศ. นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร เข้าพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน การจัดทำห้องคลีนรูม และมอบอุปกรณ์การทำคลีนรูมให้กับศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ อบต.หางดง และอบต.ฮอด อำเภอฮอด อันได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหางดง ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ทัง ศูนย์เด็กเล็กบ้านผาแตน ศูนย์เด็กเล็กบ้านโค้งงาม ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอยคำ ศูนย์เด็กเล็กบ้านแพะดินแดง ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงดำ และศูนย์เด็กเล็กบ้านวังลุง
          ทั้งนี้เพื่อ ให้คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปจัดทำห้องคลีนรูม สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก ได้มีอากาศที่ดีในการหายใจ เพราะเนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอฮอดมีฝุ่นควันหรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน 
แกลลอรี่