การรับฟังความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

25 มิถุนายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

การประชุมพบปะบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสรรหาคณบดีฯ ระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กับบุคลากรคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB7 
แกลลอรี่