การรับมอบเครื่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน

30 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณะฯ ในการรับมอบเครื่องมือจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีของส่วนงาน จากโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา “เครื่องมือการจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมี ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พร้อมด้วยนายพงศกร ศักยาภินันท์ นายวรพงษ์ ทับรัตน์ และนายเสถียร บุญก้ำ นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่