นักศึกษาแมสคอม มช. เข้ารับทุนการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

23 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาวเขมิกา ทามัน และ นางสาวสุวัจจี จันทร์สุพัท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และคุณบุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการตลาดอีกด้วย

โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2565 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 15 คน จากผู้สมัครรับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวนทั้งสิ้น 83 คน โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาและนักเรียนทุนจะได้มีโอกาสเข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงเข้าเรียนโครงการ Marketing Trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU
แกลลอรี่