ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

5 มกราคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2565 อนุมัติแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"
สาขามานุษยวิทยา

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
แกลลอรี่