รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ประเภทผลไม้

8 มกราคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประเภทผลไม้ ภายในบริเวณโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้