คณะสังคมศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

15 มิถุนายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้แนะนำคณะสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบความเป็นมาและแนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษา การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ตลอดจนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ID : 926 7258 4748 หรือ Link : https://cmu.to/Tc3tA ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (กระจก 4107) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- กล่าวต้อนรับ แนะนำคณะสังคมศาสตร์ / คณะผู้บริหาร / อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา
การบรรยาย เรื่อง
- การพัฒนาทักษะของนักศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- โครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- ภารกิจหลักของงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
- สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
- แผนการจัดกิจกรรม เป็นต้น
ข้อมูลโดย : https://youtu.be/MCtHyOmmHuI
แกลลอรี่