ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาด้านนวัตกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในหัวข้อ Next-generation Security Operations Center

30 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ได้รับเกียรติจาก บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญร่วมงานสัมมนาด้านนวัตกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์กร ภายใต้หัวข้อ ระบบ Data Center Infrastructure Management Platform ณ บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์อันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ในหัวข้อ Next-generation Security Operations Center ณ ศูนย์เรียนรู้ Fortinet Thailand Experience Center เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
แกลลอรี่