พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5

8 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ บุคคลที่สนใจทั่วไป จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้องให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567
แกลลอรี่