งานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

20 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม มช. ซึ่งการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 นี้ นับเป็นเวทีสำคัญของมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมระดมพลังสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่