ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

10 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีสาน นครราชสีมา ศึกษาดูงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภาฯ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่