ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

24 มิถุนายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

กำหนดการ
เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 10.15 น. ประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี
เวลา 12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง)
แกลลอรี่