วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ Digital Innovation and Financial Technology Conference (DIFT) 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

11 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ Digital Innovation and Financial Technology Conference (DIFT) 2024 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณอิสรียาภรณ์ ประดับเวทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน NFT Creator & Educator & Content Creator มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Digital Assets & Social Impact" 

ทั้งนี้ การจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต่อสังคม และผู้สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา Digital Innovation และ Financial Technology ระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งเป็นช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการและการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

การประชุมวิชาการฯ นั้น ประกอบไปด้วยด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่าจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านและประเมินบทความ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์  อัจฉริยะพานิชกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และ Dr. S.P. Gayathri (อาจารย์ผู้สอน Department of Computer Science and Applications สถาบัน Gandhigram Rural Institute ประเทศอินเดีย) นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมภาคบรรยาย (Best Oral Presentation) ได้แก่ Xi Chen และ Bibi She ในหัวข้อวิจัย "Digital Human Technology in the Application of Live Streaming in Social Media" โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  อุดมวงษ์ และ Dr. Siva Shankar Ramasamy เป็นที่ปรึกษา

แกลลอรี่