การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs (Transforming to Smart Officer with OKRs)”

20 สิงหาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs (Transforming to Smart Officer with OKRs)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของ OKR (Objective and Key Result) ต่อการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ และสามารถนำ OKR (Objective and Key Result) มาใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดผลสัมฤทธิ์สำคัญของการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ประธานสภาพนักงานมหาวิยาลัยเชียงใหม่ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ชั้น 1 อาคาร 2 และอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

แกลลอรี่