วิศวฯ มช. ลงนาม MOU พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ กับสยามสโตน แอ๊กกริเกรท

25 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนา และสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม มีโอกาสเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งยังเกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ตลอดจนส่งเสริม และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสยามสโตน ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผู้ลงนาม ได้แก่ คุณสยาม วัชรปรีชา กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยพยาน คือ คุณวรินทร์ พรมมานอก ผู้อำนวยการส่วนผลิต บริษัทสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดยมีคุณจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ คุณจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหมวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ความร่วมมือข้างต้นมีขอบเขต คือ สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด แล ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาบุคลากรของสยามสโตน และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ส่งเสริมให้ สยามสโตน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านงานเหมืองแร่ ให้กับภาควิชาฯ ส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะฯ ได้แก่ สนับสนุนความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ การฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรของบริษัท สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของสยามสโตน ขณะที่บริษัทฯ ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการทำเหมือง โรงโม่หิน และโรงแต่งทราย รวมถึงการทำโครงงาน และวิจัยของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ตลอดจนรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แกลลอรี่