พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 17

24 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 17 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี จัดโดย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2566

แกลลอรี่