หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มช. ยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

17 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมการขอรับรองมาตรฐาน TABEE สภาวิศวกร นำโดยคณะผู้ตรวจประเมินที่สภาฯกำหนด ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 เพื่อประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ตามที่ภาควิชาฯ ยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดังกล่าวต่อสภาวิศวกร โดยเมื่อพิจารณาตามรายงานการประเมินตนเองเบื้องต้นแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ จึงเข้าตรวจประเมินผลลัพธ์การศึกษา และการจัดการคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อตกลงสากลด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของสภาวิศวกรเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ต่อไป

ประมวลภาพเพิ่มเติม: http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1697