พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 มกราคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 175 คน (ปริญญาเอก 13 คน ปริญญาโท 60 คน และปริญญาตรี 102 คน) ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจำนวนดังกล่าวได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 24 คน เกียรตินิยม อันดับสอง 29 คน รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทอง 3 คน เหรียญเงิน 21 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวแสดงความรู้สึก ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565แกลลอรี่