อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จาก สป.อว.

27 กรกฎาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

โดยทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์รุ่นใหม่ ในการก้าวสู่การทำงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในอนาคต และพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน อีกทั้งสร้างโอกาสในการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เป็นการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูง และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่