“Shim Show Share” EP. 2 International Day

9 มกราคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “Shim Show Share” EP. 2 International Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความมั่นใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนานาชาติ (Global Citizen)ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติของคณะสังคมศาสตร์ ณ ลานจอดรถอาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่