มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล "สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566"

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล สถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี เข้ารับรางวัลจากนางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาการวิจัย ระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

        โดยการประกาศรางวัลมีด้วยกัน 3 ด้าน เป็นผลสำเร็จของการดำเนินการทั้งจากทีมคณาจารย์ ผู้วิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกัน จนกำเนิดผลงานได้สร้างคุณประโยชน์ในด้านที่มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่

1. รางวัลดีเด่น ด้านการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย จากผลงาน "การพัฒนาแพลท ฟอร์มการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

        เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ร่วมส่งเสริม กำกับ ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัยและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในทุกมิติ และพัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันและบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รางวัลชมเชย ด้านการสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ จากผลงาน "การพัฒนาระบบนิเวศ วิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

      การพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการในรูปแบบ platform อาทิ IDP สำหรับอาจารย์และนักวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย IDP สำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตรากำลังเพื่อรับนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้งระดับหลังปริญญาเอกและระดับหลังปริญญาโท เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงรุกตามกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

3. รางวัลชมเชย ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ จาก ผลงาน "การพัฒนาระบบนิเวศวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

      มุ่งเน้นด้านการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ โดยมหาวิทยาลัยมี platform สนับสนุน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัย, การส่งเสริมความร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ มช. เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ใน Q1-Q2 รวมทั้ง วารสารกลุ่ม Nature Index และมีความร่วมมือกับนานาชาติ, การคัดเลือกอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์สนับสนุนการสรรหาอาจารย์และนักวิจัยในรูปแบบ Active Recruitment, Rolling plan และ Visiting Professor รูปแบบพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย

      รางวัลสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและตระหนักในคุณค่าของผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างกำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ และพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และเพื่อเป็นการประเมินระดับความสำเร็จของผลงานสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกดีเด่น อันจะสามารถนำผลที่ได้มาใช้ในการขับเคลื่อน การปรับปรุงแนวทาง และการดำเนินงานตามนโยบาย

แกลลอรี่