การอบรมระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)

18 พฤษภาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรภายในคณะสังคมศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของภาควิชา/สาขา/ศูนย์ ในการใช้งานระบบบริหารงานงบประมาณ Budget Operation System (BOS) โดยมี นายนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom
แกลลอรี่