โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ FON-EA Blueprint" (ระยะที่ 1)

11 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ FON-EA Blueprint" ระยะที่ 1 (เตรียมความพร้อม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน จัดโดย หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการจัดทำและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต
.
วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ อาจารย์ดนัย รัฐธนบดีธรรมจารี ตำแหน่ง Digital Transformation and Enterprise Architecture ที่ปรึกษางานด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และ อาจารย์ศิรนาถ สรศักดิ์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลยุทธ์องค์กรและนโยบายสาธารณะ โครงการจัดขึ้นวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่