คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายรายงานนิทรรศการด้านนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีพื้นถิ่นเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

30 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานนิทรรศการด้านนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีพื้นถิ่นเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยเป็นผลงานไม้ไผ่และไม้ ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสาหกิจไผ่อัดชุมชนศรีบัวบาน และบริษัทสุขสวัสดิ์ไม้ลานนา
.
ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แกลลอรี่