ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

14 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


 ขอขอบพระคุณอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.
เดือนสิงหาคม 2566
.
บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล
.
รศ.ดร.นัทธมน วุทธานนท์ 21,000.00 บาท
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 20,000.00 บาท
ผศ.ดร.กาญจนา ธานะ 500.00 บาท
รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2,000.00 บาท
ผศ.ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 1,000.00 บาท
รศ.ประยงค์ ลิ้มตระกูล 1,000.00 บาท
อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล 1,000.00 บาท
คุณศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม 10,000.00 บาท
รศ.ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ 1,000.00 บาท
ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง 2,000.00 บาท
รศ.ดร.ฉวี เบาทรวง 10,000.00 บาท
ผศ.ดร.พวงพยอม ปัญญา 1,000.00 บาท
คุณมนัสชนก ศรีธีระจิตต์ 300.00 บาท
รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์ 500.00 บาท
ผศ.ดร.สมบัติ ไชยวัณณ์ 1,000.00 บาท
รศ.ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 500.00 บาท
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย 5,000.00 บาท
รศ.ประคิณ สุจฉายา 10,000.00 บาท
ผศ.ดร.ศรีพรรณ กันธวัง 1,000.00 บาท
รศ.อุบล นิวัติชัย 1,000.00 บาท
ผศ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ 2,000.00 บาท
รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2,000.00 บาท
สมาชิกชมรมอาวุโสสัมพันธ์ 40,000.00 บาท
คุณระยอง วัฒนากุล 500.00 บาท
คุณพวงหยก ชัยมิตร 500.00 บาท
คุณธิดา เพชรช่อ 30,000.00 บาท
รศ.ประยงค์ ลิ้มตระกูล 10,000.00 บาท
ผศ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง 10,000.00 บาท
ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล 100.00 บาท
คุณนภาพร คิดการงาน 100.00 บาท
คุณบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 48,000.00 บาท
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 4,000.00 บาท
สภาการพยาบาล 80,000.00 บาท
.
รวมเป็นจำนวนเงิน 317,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
.
บริจาคจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุง/จัดสร้างอาคาร
.
ผศ.ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ 5,000.00 บาท
คุณศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม 10,000.00 บาท
รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 1,000.00 บาท
รศ.ดร.ปิยะนุช ชูโต 10,000.00 บาท
รศ.ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา 2,000.00 บาท
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ 500.00 บาท
.
รวมเป็นจำนวนเงิน 28,500.00 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
บริจาคเพื่อการศึกษาสมทบทุนดอกผล กองทุนพัฒนาคณะฯ
.
ศ.ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล 119,999.00 บาท
คุณอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ 2,000.00 บาท
.
รวมเป็นจำนวนเงิน 121,999.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
.
ขอให้บุญกุศลจากการร่วมบริจาคดังกล่าว จงประสบผลแด่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุข ความเจริญ คิดหวังจะทำการสิ่งใดขอให้สมดั่งตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ

แกลลอรี่