กิจกรรม GIS DAY 2019

14 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI ประเทศไทย จัดกิจกรรม GIS DAY 2019 โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในภาคเหนือจำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิสารสนเทศ" และ"ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (สำหรับครู)" การจัดฐานความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ แผนที่ การแปลภาพถ่ายทางอากาศ GIS & Remote Sensing และการยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์กับการพยากรณ์อากาศและปัญหาหมอกควัน PM2.5 และการแข่งขันการประยุกต์ใช้ ArcGIS Online ในการทำแผนที่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่