CMU RoboX คว้าแชมป์หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

21 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม CMU RoboX ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Robot Contest 2018) จัดโดย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 ในงาน “ภาพอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ สวนสาธารณะ Park@Siam สยามสแควร์

CMU RoboX กำกับดูแลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่และควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน ได้แก่ นายสุรสีห์ นิรัญศิลป์ นายปกรณัม สำเร็จศิลป์ นายปฐวีร์ บุญช่วย นายบัญญัติ ฝักฝ่ายธรรม นางสาวพิชชาพร พรหมภัทรา นายสถาพร วุฒิวัย นายธีรเมธ วังแง่ นายศุภมงคล ลังการ์สิทธิ์ นายโยเซฟ เอากัมจง และนายประวีณ ชิโนณะวณิก
แกลลอรี่