หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

5 กันยายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ หลักสูตรดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะควบคู่กับการทำงานตามความต้องการของพยาบาลและหน่วยงานต้นสังกัดทั่วประเทศในการพัฒนาความรู้และทักษะในการพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดเด่นของหลักสูตรเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้เต็มเวลาด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ขาดแคลน รูปแบบการสอนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลาเรียน ประหยัดเวลาและการเดินทาง ที่สำคัญปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียจึงเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกเวลาและทุกสถานที่

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครั้งนี้ มีจำนวน 41 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.แม่ริม อ.หางดง อ.สันกำแพง อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ดอยหล่อ อ.แม่อาย อ.แม่ออน อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา
แกลลอรี่