อาจารย์ วิศวฯ มช. รับรางวัล STRI Outstanding Partner สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565

22 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับรางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ประเภท STRI Outstanding Partner จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลคณาจารย์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่ายที่มีผลงานสูงสุด ส่วนรางวัลคณาจารย์ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีผลงานสูงสุด ตกเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ อนึ่ง รางวัลดังข้างต้นพิจารณามอบแก่คณาจารย์ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่าย นักวิจัย และสายปฏิบัติงาน สังกัดสถาบันฯ จำนวน 3 ประเภท คือ STRI Outstanding Partner, STRI Outstanding Researcher, Outstanding Officer จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ปีที่ 35 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29577
แกลลอรี่