การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “มีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ

28 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “มีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ และรับฟังผลการดำเนินงานงานวิจัยและเยี่ยมชมผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเอกนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยแห่งชาติ คุณมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะงานผ่านบทเรียนดิจิทัล “เกษียณมีดี” สำหรับผู้สูงวัย สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนต่างวัย “ชุมชนมีดี” เกิดการพัฒนาทักษะงานและระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่ สู่การนำไปใช้ของผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่