นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Outstanding Poster Presentation Awards ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020

2 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

         นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "Outstanding Poster Presentation Awards" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ได้แก่

1. น.ส.ณัชชา แก้ววงล้อม (นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี)
2. น.ส.สุภาพร ธรรมขัน (ปริญญาเอก สาขาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์)
3. น.ส.ทิพวรรณ คุณยศยิ่ง (นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. จิดาภา ทิน้อย)
4. น.ส.สุธาษิณีย์ มีฤกษ์ใหญ่ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว)
แกลลอรี่